Links

ssxalchemyprovider

SSXAlchemyProvider type

Alchemy provider settings.
Signature:
export declare type SSXAlchemyProvider = {
service: SSXRPCProviders.SSXAlchemyProvider;
apiKey?: string;
network?: SSXAlchemyProviderNetworks;
};